คลิก...เกาะติดสถานการณ์น้ำรายวัน

PANYA CONSULTANTS บริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ทันสมัย รู้ใช้เทคโนโลยี และมีนวัตกรรม ทุกงานของ PANYA จึงเปี่ยมไปด้วยคุณค่า นำประโยชน์สู่เจ้าของงาน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม Lean, Agility, Resilience เป็นค่านิยมหลัก 3 ประการที่ PANYA นำมาปรับใช้เพื่อพร้อมรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันในยุค Digital Transformation

PANYA “ปลูกฝัง” แนวคิดในการสร้างสรรค์งานเพื่อพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของประเทศ โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มคุณค่าในงาน ร่วมกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม ผ่านการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้ PANYA เป็น “ที่ปรึกษามืออาชีพ” ที่ได้รับความไว้วางใจจากหลากหลายหน่วยงานและองค์กร ในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อไป

ความเชี่ยวชาญ

ข่าวสารและกิจกรรม

panyagroup

PANYA มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ เครื่องมือ และเทคโนโลยี ผ่านงานบริหารจัดการน้ำของประเทศ การคาดการณ์และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจเป็นปัญหา การปรับปรุงคุณภาพน้ำ รวมถึงงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในการคาดการณ์ Climate Change ที่อาจมีผลต่อสถานการณ์น้ำหรือภัยพิบัติด้านน้ำ

PANYA ให้ความสำคัญกับการรวบรวมข้อมูลและการสำรวจพื้นที่ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย ในการวางแผนสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญจากการพัฒนาโครงการ และนำไปสู่การกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

PANYA คำนึงถึงการพัฒนาเมืองแบบองค์รวมและยั่งยืน โดยครอบคลุมด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตประชาชน มีการนำเทคโนโลยีอัจฉริยะและนวัตกรรมมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเมือง เน้นการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและประชาชน เพื่อให้ประชาชนในเมือง “มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน”

PANYA ก้าวเข้าสู่การให้บริการด้าน Digital Innovation และการจัดทำฐานข้อมูล GIS ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลในโลกยุค Digital Transformation เพื่อตอบสนองการทำงานในสมัยใหม่ที่ต้องการความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ